AryaHospital
مديريت محتوا

 تعریف ارتقای سلامت :

ارتقای سلامت ، یکی از علوم جدید اما کاربردی در حوزه سلامت است که امروزه بسیار بدان توجه می شود. در یک تعریف ساده ، ارتقای سلامت عبارت است از فرآیند توانمندسازی مردم در شناخت و کنترل عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی و تصمیم گیری صحیح در انتخاب رفتارهای سلامت محورو در نتیجه رعایت شیوه زندگی سالم
.
ارتقای سلامت در منشور اتاوای سازمان بهداشت جهانی بصورت مفهومی گسترده تر و به عنوان روند توانمدسازی افراد برای افزایش کنترل و بهبود سلامتی شان تعریف می گردد
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/28