AryaHospital
کارشناس بیمه
آشنایی با کارشناسان ناظر بیمارستانی
کارشناسان ناظر بیمارستانی، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی هستند که در ساعات اداری به صورت مقیم یا سیار، در بیمارستان های طرف قرارداد حضور دارند. این کارشناسان با ایفای نقش نظارتی و هدایتی موجب تسهیل روابط سازمان با بیمارستان های طرف قرارداد و بیماران بیمه شده می شوند.

کارشناسان ناظر بیمارستانی، به موجب اختیارات و وظایفی که بر عهده دارند ، بر حسن اجرای قرارداد میان بیمارستان ودفتر اسناد پزشکی نظارت کرده و با بررسی دفترچه های درمانی و تشخیص هویت بیماران، مانع سوء استفاده افراد غیر بیمه شده ، از دفترچه های تامین درمان ویژه بیمه شدگان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و روستائی می گردند.

هم چنین با انجام برخی اقدامات، روابط سازمان را با بیمارستان های طرف قرارداد و بیمه شدگان تسهیل می نمایند به عنوان مثال :
-با حضور بر بالین بیماران بیمه شده، ضمن رویت دفترچه درمانی و مطابقت با بیمار، طبق ضوابط، معرفی نامه صادر می کنند. معرفی نامه بیمارستانی در حکم تایید استحقاق بیمه شده و تضمین احتساب هزینه های بیمارستانی مطابق ضوابط سازمان بیمه ای طرف قرار داد است.

-با بررسی و تایید مواردی مانند نسخ دارویی گران قیمت تا سقف ریالی مجاز ، نسخ ct scan با درخواست بیش از یک ناحیه و نیز لوازم پزشکی مورد استفاده بیمار، موجب حذف رفت و آمد اضافه بیماران به دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی می شوند.

علاوه بر این، بیمه شدگان می توانند در طول مدت بستری خود، در صورت برخورد با برخی مشکلات، در ارتباط با نحوه محاسبه هزینه ها و چگونگی ارایه خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان، از مشاوره و راهنمایی ناظران بیمارستانی استفاده کنند.

از طرف دیگر، ناظران بیمارستانی با بررسی پرونده بالینی بیماران و رسیدگی به صورتحساب هزینه درمان بیمه شدگان، ضمن نظارت بر چگونگی تنظیم صورتحساب ها و رعایت تعرفه های پزشکی، موجب تسریع روند پرداخت مطالبات بیمارستان ها می شوند.