AryaHospital
تاریخ 1398/02/15         ساعت 16:02:43     گروه خبری اخبار

فیلم آموزشی مصرف صحیح آنتی بیوتیک از بیمارستان آریا در اولین کنگره ملی آموزش و توانمند سازی بیمار و خانواده به عنوان رسانه برتر برگزیده شد
به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا، فیلم آموزشی مصرف صحیح آنتی بیوتیک از بیمارستان آریا در اولین کنگره ملی آموزش و توانمند سازی بیمار و خانواده که از تاریخ 11 الی 12 اردیبهشت ماه در دهکده ساحلی برگزار شد به عنوان رسانه برتر در بخش فیلم های آموزشی انتخاب شد.
این فیلم آموزشی توسط لیدا احمدی شیراز (سوپروایزر کنترل عفونت) و رامون اختر طالع (کارشناس بهبود کیفیت) زیر نظر فاطمه شرافت مدیریت پرستاری بیمارستان آریا تهیه و کارگردانی شده است.