AryaHospital
تاریخ 1401/02/24         ساعت 08:44:01     گروه خبری اخبار

کارگاه آموزشی گزارش نویسی در پرستاری برگزار شد
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا، کارگاه آموزشی گزارش نویسی در پرستاری با حضور جمعی از پرستاران با هدف آشنایی و ارتقاء آگاهی پرستاران در خصوص مستند سازی و ثبت دقیق گزارشات بیماران و اقدامات درمانی انجام شده با رویکرد اعتبار بخشی با حضور نبی زاده سوپروایزر آموزشی در سالن اجتماعات  بیمارستان آریا برگزار شد و در ادامه چکیده ای از  موارد مرتبط با کنترل عفونت توسط احمدی پرستار مسئول کنترل عفونت ارایه شد