AryaHospital
تاریخ 1399/12/24         ساعت 14:07:16     گروه خبری اخبار

کارشناسان اعتبار بخشی وزارت بهداشت از بخش های مختلف بیمارستان بازدید به عمل آوردند.
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا ، تیم کارشناسان ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی  وزارت بهداشت طبق برنامه زمانبندی شده  در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ  23 و  24اسفند ماه از بیمارستان آریا  بازدید کردند. جلسه  افتتاحیه  برنامه ارزیابی اعتباربخشی با حضور تیم ارزیابی اعتباربخشی به سرپرستی غیاثی  ارزیاب ارشد وزارت بهداشت  و رییس اداره اعتبار بخشی  دانشگاه علوم پزشکی فارس و دکتر روئین تن و حسین پور از دانشگاه علوم پزشکی فارس و همچنین  با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و سازمان های بیمه گر  و جمعی از مسئولین برگزار شد.
دکتر شریفیان رئیس هیات مدیره بیمارستان آریا ضمن عرض خیر مقدم به ارزیابان وزارت بهداشت در خصوص اهداف بیمارستان و همچنین اقدامات انجام شده در خصوص استقرار سنجه های اعتبار بخشی نسل چهارم  توضیحاتی را بیان نمودند.سپس ارزیابی محورهای استانداردهای اعتبار بخشی و میزان استقرار استانداردهای مربوط  توسط ارزیابان مربوطه  با حضور در واحدها  و بخش های بیمارستان به مدت دو روز انجام شد.