AryaHospital
تاریخ 1399/10/02         ساعت 18:34:04     گروه خبری اخبار

کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بخش های مختلف بیمارستان با محوریت کووید 19 بازدید به عمل آوردند.
تصویر

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا، در راستای سنجش میزان استقرار استانداردهای مربوط به آمادگی بیمارستان برای مدیریت بحران در اپیدمی بیماریهای عفونی  و روند ارائه خدمات درمانی، پورعبدالهی و عفت پناه  کارشناسان اداره اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان آریا بازدید کردند. در این بازدید چک لیست ارزیابی آمادگی  وزارت بهداشت  با هدف بررسی روند رسیدگی به بیماران کووید19 کنترل شد، فرایندهای کاری اصلی در اورژانس و بخش های بستری بیماران، روند رسیدگی به شکایات، کارکردهای کمیته بحران و کمیته مدیریت و رهبری و مدیریت اطلاعات سلامت، روابط عمومی و سایر موارد منطبق بر استانداردهای اعتباربخشی مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است بیمارستان ها نقش مهمی در تامین خدمات سلامت و ارائه مراقبت های درمانی ضروری در نظام سلامت به عهده دارند. این نقش در حین رخداد بحران ها به مراتب پررنگ تر می شود