AryaHospital
حسابداری
امور مالی
مدیر مالی : آقای حسین کریمی
- ثبت کلیه عملیات مالی موسسه (اعم از محاسبه هزینه پروژه ها، خریدها، درآمدها، حقوق و مزایای کارکنان و پزشکان، بهای تمام شده، اموال، کنترل جریان نقدینگی، وصول مطالبات) بصورت روزانه در دفاتر حسابداری و بررسی و تنظیم و نگهداری حسابها
- تهیه گزارشها، صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت سود و زیان و ...) و تنظیم بودجه بر اساس فعالیتها و برنامه های مصوب
- تهیه و ارائه گزارشهای تخصصی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه فعالیتهای مالی، حسابداری ،تدارکاتی و انبارداری به مدیریت جهت اتخاد تصمیمات لازم
- پاسخگویی به بازرسان و حسابرسان موسسه و ...