AryaHospital
هولتر مانیتورینگ


دستگاه هولتر ECG که نوار قلب 24 ساعته بیمار را ثبت می کند و سپس توسط دکتر معالج خوانده و بررسی میشود

دستگاه هولتر فشارخون : که فشارهای 24 ساعته بیمار را براساس زمانی که خودمان تعیین می کنیم ثبت می کند و سپس توسط دکتر معالج خوانده و براساس آن دارو تجویز می گردد بستن هولتر فشار و ECG همه روزه با هماهنگی قبلی انجام می شود .