AryaHospital
اسپیرومتریساده ترین تست تنفسی می باشد – کاربرد آن شامل موارد زیر می باشد -ارزیابی وجود ویا عدم وجود اختلال عملکرد ریوی با توجه به تاریخچه یا معاینه فیزیکی - ارزیابی شدت اختلال دربیماران ریوی - بررسی تغییر عملکرد ریه درطی درمانهای انجام شده - ارزیابی اثرات تماسهای شغلی یا محیطی ازجمله دود سیگار،گردوغبار،معدنی و صنعتی ،برروی عملکرد ریه -تعیین میزان خطر عمل جراحی باتوجه به عملکرد ریه - بررسی میزان ناتوانی یا اختلال عملکرد ریه ( برای توانبخشی بیماران شیمیایی ،دلایل پزشکی قانونی ویاسربازی)