AryaHospital
تاریخ 1401/06/26         ساعت 08:20:23     گروه خبری اخبار

بیانیه سازمان بهداشت جهانی WHO در روز جهانی ایمنی بیمار 2022
تصویر

بیانیه روز جهانی ایمنی بیمار 202

روز جهانی ایمنی بیمار یکی از روزهای جهانی بهداشت عمومی سازمان بهداشت جهانی WHO می باشد که در سال 2019 توسط هفتاد و دومین مجمع جهانی بهداشت از طریق تصویب قطعنامه WHA72.6 با عنوان " اقدام جهانی در مورد ایمنی بیمار " پایه گذاری شد. روزهای جهانی بهداشت عمومی پتانسیل زیادی برای افزایش آگاهی و درک مسائل بهداشتی و بسیج برای اقدام، از جامعه محلی تا صحنه بین المللی ارائه می دهند. روز جهانی ایمنی بیمار بر اساس اصل اساسی پزشکی استوار است: " اول هیچ آسیبی نرسانید ". اهداف آن افزایش آگاهی و مشارکت عمومی، افزایش درک جهانی و کار در جهت همبستگی جهانی و اقدام کشورهای عضو برای ارتقای ایمنی بیمار می باشد. هر سال موضوعی جدید با اولویت بالایی در زمینه ایمنی بیمار انتخاب شده تا بر اهمیت آن تاکید شده و خواست در جهت اقدام فوری برای رسیدگی به این موضوع ایجاد شود.

شیوه های ناایمن دارویی و اشتباهات دارویی یکی از دلایل اصلی آسیب های قابل اجتناب در مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان است. خطاهای دارویی زمانی اتفاق می‌افتد که سیستم‌های دارویی ضعیف و عوامل انسانی مانند خستگی، شرایط محیطی نامناسب یا کمبود پرسنل، بر روش‌های تجویز، رونویسی، توزیع، تجویز و نظارت تأثیر می‌گذارند که می‌تواند منجر به آسیب شدید به بیمار، ناتوانی و حتی مرگ شود. همه‌گیری COVID-19 خطر اشتباهات دارویی و آسیب‌های مرتبط با دارو را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. با توجه به این بار عظیم آسیب، "ایمنی دارویی" به عنوان موضوع روز جهانی ایمنی بیمار در سال 2022 انتخاب شده است.

این موضوع بر اساس تلاش‌های حال حاضر در زمینه چالش ایمنی بیمار سازمان بهداشت جهانی WHO تحت عنوان "دارو درمانی بدون آسیب" می باشد. این چالش انگیزه مورد نیاز بسیاری را برای انجام اقدامات فوری برای کاهش آسیب های مرتبط با دارو از طریق تقویت سیستم ها و شیوه های استفاده از دارو فراهم می کند. شعار روز جهانی ایمنی بیمار در سال 2022 "دارو درمانی بدون آسیب" بوده که با هدف تمرکز و توجه بر ایمن‌تر کردن و بدون آسیب بودن فرآیند دارو درمانی ، و با دعوت از همه ذینفعان برای اولویت‌بندی ایمنی دارویی و رسیدگی به شیوه‌های ناایمن و نقاط ضعف سیستمی، با تمرکز ویژه بر سه علت اصلی آسیب قابل اجتناب ناشی از داروها شامل: موقعیت های پرخطر، انتقال خدمات مراقبتی و پلی فارمسی تعیین شده است.

اهداف روز جهانی ایمنی بیمار 2022

1. افزایش آگاهی جهانی از بار بالای آسیب های مربوط به دارو به دلیل اشتباهات دارویی و شیوه های ناایمن، و حمایت از اقدام فوری برای بهبود ایمنی دارویی

2. مشارکت سهامداران و شرکای کلیدی در تلاش برای جلوگیری از خطاهای دارویی و کاهش آسیب های مربوط به دارو

3. توانمندسازی بیماران و خانواده ها برای مشارکت فعال در استفاده ایمن از دارو

4. اجرای چالش ایمنی بیمار سازمان بهداشت جهانی WHO: دارو درمانی بدون آسیب

همکاری با یکدیگر برای ایمن تر کردن مراقبت های بهداشتی

کمپین جهانی برای روز جهانی ایمنی بیمار 2022 طیف وسیعی از فعالیت‌ها را برای همه ذینفعان کلیدی در تاریخ 17 سپتامبر 2022 و حوالی آن پیشنهاد می‌کند، از جمله توسعه کمپین‌های ملی، سازماندهی انجمن‌ها، حمایت ها و رویدادهای فنی، ابتکارات ظرفیت‌ساز مانند موارد زیر:

در سال‌های گذشته، بناهای یادبود، بناهای دیدنی و مکان‌های عمومی به رنگ نارنجی (نشان امضای کمپین) روشن شد.

سازمان بهداشت جهانی WHO همه ذینفعان را تشویق می کند که به کمپین جهانی بپیوندند و چالش ایمنی بیمار سازمان بهداشت جهانی WHO: دارو درمانی بدون آسیب را در تلاش برای اجرای برنامه اقدام جهانی ایمنی بیمار 2021-2030 اتخاذ کنند.